Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

1. Zakres obowiązywania

Poniższy Regulamin odnosi się do wszystkich zamówień składanych w sklepie Trusted Shops Legal Services. Nasza oferta skierowana jest wyłącznie do Przedsiębiorców. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

2. Strona umowy

Umowy w sklepie Trusted Shops Legal Services zawierane są z Trusted Shops AG z siedzibą przy ul. Subbelrather Straße 15c, 50823 Kolonia, Niemcy, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kolonii, Niemcy, pod numerem (HRB) 113040.

3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Rejestracja w sklepie internetowym jest opcjonalna. Użytkownik może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Trusted Shops może pozbawić użytkownika prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu, a w szczególności, gdy użytkownik:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Trusted Shops za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Trusted Shops.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Trusted Shops.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w sklepie usługami, Trusted Shops podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla Trusted Shops,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w sklepie internetowym jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1 Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty. Jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.

4.2 W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych świadczeń przez użytkownika jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3 W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia – użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4 Wysłanie przez użytkownika zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Trusted Shops umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

4.5 Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia. Umowę uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5. Utrwalanie tekstu umowy i język umowy

5.1 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://shop.trustedshops.com/pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.2 Treść umowy zapisujemy w naszym systemie, a dane zamówienia i regulamin wysyłamy do użytkownika mailem. Użytkownik ma w każdej chwili wgląd do swoich dotychczasowych zamówień także na stronie http://shop.trustedshops.com/pl/ w zakładce „Moje konto“, jeżeli zarejestrował się jako klient i zalogował na stronie internetowej z użyciem swoich danych dostępu.

5.3 Umowy zawierane są w języku polskim.

6. Przedmiot umowy

6.1. Przedmiotem umowy jest nabycie wybranego przez użytownika pakietu prawnego Trusted Shops. Dostępne pakiety oraz zakres usług świadczonych w ramach poszczególnych pakietów prawnych (Pro, Premium, Enterprise) wskazany został na niniejszej stronie.

6.2. Szczegółowe warunki dotyczące użytkowania generatora tekstów prawnych Trusted Shops oraz świadczenia pozostałych usług w ramach pakietów prawnych (Pro, Premium, Enterprise) dostępne są tutaj. Minimalny okres świadczenia usług w ramach pakietów wynosi 12 miesięcy. Oferta dotycząca pakietów prawnych skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców. Wszystkie ceny zawarte w ofercie są cenami netto bez uwzględnienia podatku VAT.

7. Płatność

7.1 Nasz sklep oferuje następujące metody płatności:

Faktura: po złożeniu zamówienia użytkownik otrzyma mailem fakturę w formacie PDF.

7.2 VAT i mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse charge)

Użytkownik potwierdza prawidłowość podanego numeru identyfikacyjnego VAT i zobowiązuje się do rozliczania podatku VAT według mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge). Usługi oferowane przez Trusted Shops AG z siedzibą w Kolonii, Niemcy, nie obejmują należności licencyjnych jak również innych usług wymienionych w art. 12 „Umowy pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Rzecząpospolitą Polską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i w zakresie podatków od dochodu i od majątku” i nie podlegają w związku z tym podatkowi dochodowemu w rozumieniu art. 21 „Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

8. Reklamacje

8.1 Trusted Shops podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Trusted Shops o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu użytkownik może zgłaszać na adres: members@trustedshops.com.

W reklamacji użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.